ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ

ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⵎⴰⵜⵔ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵉⴹⴼⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ.   

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏⴰ ⵢⴰ, ⵉ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ, ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵜⵡⴰⵙⵡⵜⵜⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ ⵏ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ, ⴰⵎ: ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ, ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵉⴹⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰ ⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵥⵍⵉⵓ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ, ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⴳⴳⵔ ⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ  ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵎⵓ  ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ  ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵕⵡⵉ, ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ  ⴷ  ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ  ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ (5E)

ⵜⵍⴰ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ  ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ  ⵜⵍⴰ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ.  ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵔⴰ ⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.